OS BiH prate savremene trendove - Magazin PRESS

Breaking

25. 12. 2017.

OS BiH prate savremene trendove

Predstavnici Centra za sigurnosne studije (CSS) su u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz širenje iskustava učesnika u mirovnim misijama", koji finansijski podržava Kanadski fond za lokalne inicijative, razgovarali s Jasminom Čajićem, brigadirom u činu i komandantom Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) u Butmiru.

Čajić je za svoj rad odlikovan nekoliko puta tokom aktivne vojne karijere, a od 2015. godine, u zvanju docenta, angažovan je za naučno-nastavnu oblast Političke nauke na Američkom Univerzitetu u Bosni i Hercegovini. S njim smo razgovarali o obuci kandidata za učešće u mirovnim misijama, koja se provodi u PSOTC-u u Butmiru, prednostima angažmana žena u mirovnim misijama, kao i o tome koliko se stečena iskustva prethodnih učesnika u mirovnim misijama koriste u poboljšanju obuke budućih kandidata.

Pravilnikom o učešću pripadnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (MO BiH) i Oružanih snaga BiH (OS BiH) u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu u članu 22 propisano je:
1) Ministar odbrane BiH donosi naredbu o izvršenju pripremnih radnji za upućivanje u operaciju podrške miru, na osnovu koje počinje proces odabira kandidata.
2) Pri odabiru kandidata mora se uvažavati karakter operacije podrške miru i drugih aktivnosti u inostranstvu, stručnost, iskustvo i nacionalna zastupljenost kandidata i uvjeti koje propisuje organizator ili kontigent u čijem sastavu su jedinica-pripadnici OS BiH.
3) U operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ne može učestvovati pripadnik protiv kojeg se vodi krivični ili disciplinski postupak te lice koje je kažnjavano za krivična djela za koja se postupak vodi po službenoj dužnosti, kao i one osobe koje su u prethodnim misijama ocjenjena ocjenom "zadovoljava" i manje, ili na bilo koji način u misiji narušili ugled BiH.
4) Profesionalna vojna lica mogu biti upućena u operacije podrške miru i druge aktivnosti u inostranstvu bez lične saglasnosti.

"Ovdje posebno želim istaknuti da je poznavanje engleskog jezika i završen kurs za mirovne operacije nezaobilazan inicijalni kriterij, ne samo za prijavljivanje za misiju, već i tokom svih faza selekcije kandidata za misiju", kazao je Čajić.

Na pitanje da li postoje razlike u uslovima i obuci za učešće u mirovnim misijama zasnovane na spolu i tipu misije, kazao je: "U odabiru kao i obuci za mirovne operacije spol nije kriterij. U zavisnosti od misije jedinice ili štabne grupe postoji mogućnost da se za određene dužnosti određuje konkretna osoba u zavisnosti od spola (npr. pretres osoba u zoni operacija i slično). U cilju poštovanja rodne ravnopravnosti prilikom odabira kandidata, daje se ravnopravna prilika ženama da konkurišu za učešće u mirovnoj misiji".

Iskustva se koriste u svim fazama obuke, počev od planiranja, dizajniranja i izvođenja nastavnih sadržaja. Pri izvođenju obuke koristi se kombinacija predavanja, diskusija i praktičnih vježbi. Primjera radi, u preduputnoj obuci za učešće pripadnika OS BiH u mirovnoj misiji UN-a u Demokratskoj Republici Kongo (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo - MONUSCO) u svojstvu vojnih posmatrača UN-a, koja je realizirana u septembru 2017. godine, aktivno su učestvovali prethodni učesnici ove misije koji su realizirali niz predavanja o operativnom okruženju, samoj misiji i iskustvima stečenim tokom njene realizacije, objasnio je Jasmin.

"Nadalje, jedna od metoda je i panel interaktivna diskusija između osoba koje su bile u misiji i polaznika kursa, gdje polaznici kursa imaju priliku da izravno postavljaju pitanja o posebnim interesovanijima u predmetnoj misiji. Konačno, osobe koje su bila u misiji ostaju na dispoziciji tokom cjelokupne pripreme nove rotacije to jest kontingenta sve do konačnog upućivanja u misiju. Također, osobe koje su bile u misiji su primarni kandidati za pozicije instruktora u centrima poput PSOTC-a u Butmiru, gdje imaju priliku da nastave prenositi iskustva kontinuirano i kroz ostale forme obuke, a koje su u vezi sa mirovnim operacijama, kao što su izgradnja integriteta, rodna ravnopravnost, zaštita civila i tako dalje", istakao je Čajić.

On tvrdi da postoji trend rasta broja žena u obukama za mirovne misije. 

"OSBiH prate savremene trendove kada je u pitanju ova oblast. Angažman žena u mirovnim operacijama ima više prednosti, od kojih navodim nekoliko: značajan dio populacije u područjima operacije podrške miru čine žene i djeca. Žene pripadnice mirovnih snaga mnogo lakše stupaju u komunikaciju sa ovim kategorijama lokalnog stanovništva, čime poboljšavaju operativnu efikasnost; Pripadnice mirovnih snaga pružaju drugačiju perspektivu i proširuju percepcije vezane za razumijevanje operativnog okruženja i eventualnih posljedica određenih akcija (ili propuštanja) mirovnih snaga, jer su u stanju potpunije sagledati položaj lokalne ženske populacije, njihove potrebe i interese, kao i reakcije na eventualne akcije mirovnih snaga; U mnogim sredinama u kojima se izvode mirovne operacije znatno je kulturološki prihvatljivije da određene radnje, kao na primjer pretres osoba, zadržavanje i slično, prema ženama i djeci izvršavaju žene", naveo je.

Ističe da je svaka misija specifična.

"Situacija u operativnom okruženju je dinamična i mijenja se s protokom vremena, tako da obuka koja je, naprimjer, bila relevantna prošle godine, nije u potpunosti relevantna i ove godine. Naravno, polaznicima koji imaju ranija iskustva trebalo bi biti lakše pratiti obuku i ispuniti postavljene standarde, međutim, sam sadržaj preduputne obuke ne zavisi od prethodnih iskustava njenih polaznika, već prevashodno od potreba misije i aktuelnog stanja na terenu", kazao je brigadir Čajić.abc.ba

Stranice